Vragen Sectie 4

Vraag 1:

Op welke regel kun je geen tekstfunctie gebruiken, dus functies zoals LOWER en UPPER?

a. SELECT

b. FROM

c. WHERE

d. ORDER BY

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 2:

Met welke functie kun je een gedeelte van een string laten zien vanaf een bepaalde positie met eventueel een bepaalde lengte?

a. SUBSTR

b. CONCAT

c. DISTINCT

d. DESCRIBE

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 3:

Met welke functie kun je twee kolommen aan elkaar plakken?

a. SUBSTR

b. REPLACE

c. CONCAT

d. DISTINCT

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 4:

Hoe heet de centrale dummy tabel met één rij waar je gebruik van kunt maken om functies te testen?

a. CEILING

b. FLOOR

c. SYSBASE

d. DUAL

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 5: Neem onderstaande query. Hoeveel rijen zullen er worden geretourneerd?

 

SELECT COUNT(department_id)

FROM employees;

 

a. alle rijen van de tabel employees (20)

b. alle rijen van de tabel employees waarvan de rijen van de kolom department_id niet de waarde NULL hebben (19)

c. alle rijen van de tabel employees waarvan de rijen van de kolom department_id niet de waarde NULL hebben en waarbij de dubbele waarden niet meetellen  (7)

d. alle rijen inclusief de rijen waarvan de kolom department_id de waarde NULL hebben, waarbij de dubbele waarden niet meetellen (8)

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 6: Als je COUNT in combinatie met DISTINCT gebruikt, tellen de uitkomsten met als waarde NULL niet mee.

a. waar

b. niet waar

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 7: Wat haal je op met onderstaande query?

 

SELECT last_name achternaam, DAY(hire_date) AS dag

FROM employees

WHERE last_name = 'King';

 

a.

clip0231

b.

clip0232

c.

clip0233

 

d.

 

Deze query werkt niet.

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 8:  Wat is de uitkomst van deze query?

 

SELECT CEILING(ROUND(5.435, 2))

 

a. 5

b. 5,43

c. 5.44

d. 6

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 9: Wat moet er staan op de plaats van de puntjes in deze query?

 

SELECT last_name AS achternaam, hire_date AS in_dienst, DATE_ADD(hire_date, ...) AS einde_proeftijd

FROM employees

WHERE last_name = 'Varga';

 

clip0248

 

a. INTERVAL 2 YEAR

b. INTERVAL 2 YEARS

c. ADD 2 YEAR

d. ADD 2 YEARS

 

hmtoggle_plus1Antwoord

 

 

Vraag 10: Wat moet er staan op de plaats van de puntjes in deze query?

 

SELECT last_name AS achternaam, hire_date AS in_dienst_gekomen, TIMESTAMPDIFF(YEAR, hire_date, ...) AS jaren_in_dienst

FROM employees

WHERE last_name = 'Varga';

 

clip0249

 

a. SYSDATE

b. NOW

c. zowel SYSDATE als NOW zullen werken

d. geen van bovenstaande antwoorden is juist

 

 

hmtoggle_plus1Antwoord